Bilişim Sistemine Girme Suçu

Gönderen: Neo   Tarih: 2019-08-27 00:51

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Türk Ceza Kanununun 243. maddesi, “(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına
hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya
adli para cezası verilir. (2) Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı
yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar
indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” hükmünü amiridir.
TCK 243. maddesi ile bir bilişim sisteminin bütününe ve bir kısmına hukuka aykırı, olarak
girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi suç olarak düzenlenmiştir. Verilerin ele 
geçirilmesi şartı aranmaksızın bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi ve bu suretle
bilişim sisteminin güvenliğinin ihlal edilmesi suç, haline getirilmiştir.
TCK 243 düzenlenmesi ile, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin “Kanunsuz Erişim”
başlıklı 2. maddesindeki “Her bir taraf devlet bir bilgisayar sisteminin her hangi bir bölümüne
haksız ve kasıtlı olarak erişilmesini suç kapsamına almak için gerekli kanuni düzenlemeyi
yapmalı, gerekli önlemleri almalıdır.” düzenlemesine paralellik sağlanmıştır.
Korunan hukuki değer bilişim sisteminin güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun yanında bilişim
sisteminin kullanıcısı ve bu sistemden, yararlanan kişilerin farklı türden kişisel yararları da
korunmaktadır.
Suçun maddi unsurunu bilişim sistemi oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için bilişim
sistemine hukuka, aykırı olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi gerekmektedir.
İki eyleminde beraber aynı anda gerçekleşmesiyle suç oluşmaktadır.
Bu suçun oluşması için genel kast yeterlidir. Suçun faili herkes olabilir. Herkes suçun
mağduru olabilir, gerçek veya tüzel kişiler olabilir.
Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme
Türk Ceza Kanununun 244. maddesi, “(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya
bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki
verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan
verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3)
Bu fiille bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşun ait bilişim
sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki
fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına
haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir.
Bu suç tipiyle Avrupa Siber Suç Sözleşmesinin 4. maddesinde öngörülen “verilere müdahale”
ve 5. maddesinde öngörülen “sistemlere müdahale” düzenlemelerine paralellik sağlanmaya
çalışılmıştır.
Maddenin gerekçesinde de yer verildiği üzere sistemlere zarar verme suç haline getirilmiştir.
Bilişim sistemlerinde yer alan verilerin ya da programların kısmen veya tamamen tahrip
edilmesi değiştirilmesi işlevlerinin üzerinde oynanması olağan işleyişinin engellenmesi
erişimin kısıtlanması gibi eylemler genel olarak bilişim sistemlerine karşı mala zarar verme
suçları olarak düzenlenmiştir.
İşleyişi engellenen veya bozulan bilişim sistemi veya bilişim sisteminde bulunmasına karşılık
bozulan yok edilen değiştirilen veya erişilmez kılınan ya da sisteme yerleştirilen başka bir
yere gönderilen veriler suçun konusunu oluşturur.
Bilişim sisteminde sistemin engellenilmesi işleyişinin bozulması, verilerin yok edilmesi,
verilerin değişilmesi ve erişilmez kılınması gibi eylemler suçun maddi unsurlarıdır.
Suçun faili herkes olabilir. Mağdur bilişim sisteminin maliki zilyedi, bilişim sistemi üzerinde
tasarruf yetkisi olan kişi olabilir.

 Yorumlar:Oylamalar: